Daily Archives: February 10, 2018

Latest Posts

ชนิดของการเบี่ยงเบนทางเพศ

เป็นความผิดปกติในคนที่มีความรู้สึกทางเพศ ทัศนคติ ตลอดจนพฤติกรรมทางเพศที่แสดงออกไม่เหมาะสม แตกต่างจากคนส่วนใหญ่ในสังคม มักมี